SAOPŠTENJE ZA KORISNIKE

Poštovani korisnici,

Diners Club International Belgrade d.o.o. („DCIB“) je nadležnom sudu podneo zahtev za pokretanje stečajnog postupka zbog prezaduženosti kompanije, koja je rezultat dugogodišnje zloupotrebe i neodgovornog upravljanja od strane bivšeg menadžmenta, protiv kojeg su podnete krivične prijave. Reč je o potezu koji bi, u ovakvim okolnostima, preduzela svaka odgovorna kompanija.

U trenutku službenog otvaranja stečajnog postupka, nadležnost svih organa upravljanja, rukovođenja i zastupanja nad poslovima stečajnog dužnika preuzima imenovani stečajni upravnik po službenoj dužnosti. Shodno tome, dalje odluke u vezi poslovanja DCIB-a biće u njegovoj nadležnosti.

Obustava naplate godišnje i mesečne naknade za korišćenje kartice od 1.5.2017. godine
Zbog nastalih okolnosti, naknada za korišćenje Diners Club kartice ne obračunava se od 1.5.2017. godine. Shodno tome, mesečna, odnosno godišnja naknada za koju ste zaduženi od 1.5.2017. biće stornirane, a uplaćena sredstva po ovoj osnovi vraćena. Takođe, svima koji su godišnju naknadu za period od 12 meseci izmirili pre 1.5.2017, DCIB će stornirati srazmerni deo naknade, a promena će biti iskazana na narednom Izveštaju o zaduženju.

Savet za izmirenje preostalih dospelih i nedospelih obaveza
Podnošenje zahteva za pokretanje stečajnog postupka za korisnike Diners Club kartica ne menja dinamiku izmirenja dospelih obaveza. S tim u vezi, molimo vas da nastavite redovno da izmirujete svoje dospele obaveze u skladu sa rokovima plaćanja koji su iskazani u instrukcijama za plaćanje istaknutim u Izveštaju o zaduženju. Troškove koji proizilaze iz kupovine na rate nastavite da izmirujete na mesečnom nivou, u skladu sa dospećem pojedinačnih rata i instrukcijama za plaćanje istaknutim u Izveštaju o zaduženju. Opšti savet je da redovno izmirujete svoje dospele obaveze, kako bi izbegli eventualne naknadne troškove koji mogu da se pojave u slučaju neplaćanja.

Važno je naglasiti da DCIB uplate korisnika koristi za izmirenje dospelih obaveza prema trgovcima sa zaštićenih računa kompanije.

Intenzivno se razmatraju alternativne opcije za nastavak poslovanja Diners Club-a
U cilju iznalaženja rešenja koje bi osiguralo nastavak poslovanja Diners Club-a na tržištu Srbije, održava se redovna komunikacija sa svim nadležnim telima, uključujući Narodnu banku Srbije i davaoca franšize, američku kompaniju Diners Club International („DCI“).Konačna odluka očekuje se u narednih nekoliko nedelja, o čemu će javnost biti transparentno obaveštena.

Erste Card Club d.o.o. („ECC“) i DCIB još jednom izražavaju žaljenje i izvinjavaju se svim trgovcima i korisnicima Diners Club kartica zbog navedenih okolnosti, uzrokovanih zloupotrebama i nepravilnostima u poslovanju kompanije pre preuzimanja od strane ECC-a. Iako u ovom trenutku ne može pružiti garanciju, ECC će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se u saradnji sa DCI-jem i ostalim uključenim stranama pronašlo rešenje za sprovođenje inicijalne ideje i razvoja poslovanja Diners Club-a na tržištu Srbije.

S poštovanjem, Vaš Diners Club

Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2017